Kategoria: Mitologia starożytnej Italii

WKŁAD W PIŚMIENNICTWO

Napisał ponad 70 dzieł różnej treści, które łącznie liczą’ około 600 ksiąg. Z niesłychaną pracowitością gromadził w nich i objaśniał wszystko, co dotyczyło obyczajów, religii, instytucji państwowych, języka, kultury w dawnym Rzymie.Ale interesował się też

MITOLOGIZOWANIE MOMENTÓW

Św. Augustyn – Warron w interesującej nas kwestii „mitologizowania momentów rzeczywistości” w wyobraźni daw­nych ludów Italii.  Poganie nie uznali za stosowne powierzyć zarządzania okolicami wiejskimi-jakiemuś jednemu bóstwu, lecz równi­nę oddali bogini Rusinie, grzbiety gór Jugatynowi,

WZYWANIE BÓSTW

Do czego rodzącym niewiastom potrzebne było wzywa­nie Lucyny, skoro obecność Felicyty zapewniała im nie tylko dobry połóg, lecz także należycie uzdolnione dzieci? Jaka była konieczność polecania rodzących się bogini Opis, kwi­lących bogu Watykanowi, w kolebkach

ITALSKIE ODPOWIEDNIKI

Każda z podanych tu nazw bóstwa wywodzi się od odpowied­niego wyrazu łacińskiego, oznaczającego przedmiot lub czynność, podobnie jak w podanych poprzednio przykładach. Zwróćmy jeszcze uwagę, że niektóre z owych bóstw opiekuńczych, a więc mających kompetencje

MAMY SWOICH BOGÓW

Powszechne dążenie w społeczności, choć rzadko formułowane w sposób jasny, ująć by można w danym przypadku następująco: „Nie jesteśmy gorsi od Greków, skoro mamy tych samych, co i oni bogów”. Ogromny udział w tym procesie

TYP MYŚLENIA

W nowszych pracach zwraca się niekiedy uwagę, że chodzi tu o szczególny typ myślenia oraz pojmowania zjawisk religii: bóstwa opiekuńcze – jeśli w ogóle Mnożna ówym istotom przyznawać miano tak wysokie — istnieją tylko w

CEDITUS

Aby zaś pokazać, że powoływanie do bytu istot związanych tylko z danym momentem lub aspektem rzeczywistości nie było pochodną ani zabobonów wieśniaczych, ani teżformalistyki kapła­nów, posłużmy się jeszcze jednym przykładem, dobrze poświad­czonym historycznie. Znajdował się

ZMIANA WPŁYWÓW NA MITY

Czemu właśnie Ceditius został wybrany, tego się nie dowiadujemy z zachowanego materiału, ale prawdopodobnie i to miało swoje uzasadnienie. Dalej mit zawiera motyw tragicznego sprawdzenia się zlekceważonej przepowiedni. Wreszcie, jako zakończenie, sły­szymy o przebłaganiu istoty,

DWIE STRONY

Z jednej strony sami Italczycy usiło­wali upodobnić .swoje rodzime mity do helleńskich, tak strojnych i zajmujących, a znanych im coraz lepiej dzięki literaturze i sztu­kom pląstycznym. Z drugiej zaś strony Grecy, zwłaszcza ci z połud­nia

WERGILIUSZ

Umierając w roku 19 p.n.e. liczył Wergiliusz lat 51. Odchodził więc jeszcze w sile wieku i na pewno w pełni swych możliwości twórczych. A śmierć oderwała go od pracy nad dziełem najwięk­szym rozmiarami i najambitniejszym