Kategoria: Realizacja i ocena

SCENA SZKOLNA

W podejmowaniu decyzji o programie nauczyciel zajmuje miejsce centralne. On decyduje, jakie elementy programu realizować i na które położyć większy na­cisk w danej klasie, ile czasu poświęcić, jeśli w ogóle, na kształtowanie umiejętno­ści podstawowych albo

UCZESTNICTWO NAUCZYCIELI

Nauczyciele powinni uczestniczyć we wszystkich fazach kreowania programu, co zresztą nie wszytkim im się podoba: od sformułowania ideałów i zadań po ewa- luację i eksploatację. Nic ich nie zwolni natomiast od uczestnictwa we wdrożeniu programu;

UCZNIOWIE

Pozwoli mu to mocno oprzeć się na wiedzy przedmiotowej i pedagogicz­nej, by usprawnić program i proces dydaktyczny oraz odpowiedzialnie i umiejętnie wywiązać się ze swojej roli jako jednego z kreatorów programu.Przyjmując zasadę, że w pracach

KONSUMENCI EDUKACJI

Jako „konsumentom” edukacji uczniom przysługuje prawo komunikowania pedagogom swojego zdania w sprawie programu.Lekceważąc to, co myślą i czują uczniowie. Przyznając nauczycielom prawo współdecydowania o programie, powinniśmy przyznać uczniom prawo współdecydowania – odpowiednio do ich wieku

DYREKTORZY SZKÓŁ

Zmiany w organizacji szkoły przyczyniły się w ostatnich lataćh do zmiany obowiązków dyrektora dotyczących programu. Mary Raywid ujęła to w ten sposób: restrukturaliści zaproponowali dwie strategie przeprowadzenia zmian w strukturze i funkcjonowaniu szkoły. Pierwsza polega

MIEJSCE PODEJMOWANIA DECYZJI

Jeśli szkoła stanie się miejscem podejmowania decyzji o programie, to dyrektor musi stać się obdarzonym wyobraźnią przywódcą, pewnym własnych zawodo­wych idei i opinii, jasno widzącym misję swojej szkoły. Poczuciem misji musi umieć natchnąć nauczycieli, a

W DUŻYCH SZKOŁACH

Komisje takie są częścią planu restrukturyzacji szkoły. Wciąż jednak trwają dyskusje, czy udział w nich członków lokalnej społecz­ności ma polegać na prawie doradzania, czy prawie decydowania, także o ogólnym kierunku działania szkoły. W jednym i

OPRÓCZ DOŚWIADCZENIA

Często oprócz doświadczenia w pracach programowych mają za sobą pracę w nadzorze pedagogicznym. Nazywani bywają dyrektorami szkolnictwa podstawo­wego (średniego) lub koordynatorami programu.W szkole lub w biurze okręgu szkolnego pracują też eksperci przedmiotowi, których nazywa się

KIEDY TRZEBA

Powinni, kiedy trzeba, siać się doradcami metodycznymi i umieć ocenić przebieg i wyniki procesu dydaktycz­nego. Ich obowiązki składają się z następujących dziesięciu zadań: 1) ustalenie za­dań i celów; 2) określenie potrzeb i problemów; 3) stworzenie

WICEKURATOR

W wielu okręgach szkolnych za programy odpowiada jeden z zastępców kie­rownika okręgu. Podlegają mu dyrektorzy programów i specjaliści programowi. Za­leca się, żeby wicekurator do spraw programowych: 1) przewodniczył lub doradzał okręgowej komisji programowej; 2) informował