Kategoria: Realizacja i ocena

KURATOR

Kurator (kierownik okręgu szkolnego zwykle większego niż nasza gmina, a równego powiatowi lub trochę od powiatu mniejszego – przyp.tłum.) odpowiada za funkcjonowanie lokalnego systemu szkolnego. Staje przed okręgową radą szkol­ną inspiruje prace programowe i dokształcanie

RADY SZKOLNE

W sensie prawnym nad szkołami okręgu i pracą kuratorium pieczę sprawuje ra­da szkolna. Składa się ze zwykłych obywateli, z reguły wybieranych przez lokalną społeczność i reprezentujących jej interesy. Zatwierdza kierunki i wynik pracy kura­torium, inspiruje

ZWYKLI OBYWATELE

W ostatnich czasach rady szkolne i biuro kuratora zdają się nieco tracić wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa w okręgu. W pewnych przypadkach władze stano­we narzucają zakres tego, co nazwa się podstawą wykształcenia. W innych rozmai­te grupy

WIEDZA O MATERIALE NAUCZANIA

W większości niewiele wiedzą o materiale nauczania, wzorcach programu albo modelach kreowania programu. W miarę jak dziecko dorasta, rodzi­ce coraz mniej angażują się w sprawy szkolne, by w końcu, gdy dziecko wejdzie w mury szkoły

OD LAT

Od kilkunastu lat władze stanowe starają się umacniać wpływ na pojedyncze szkoły z pominięciem ogniwa pośredniego – okręgu szkolnego. Z kolei w atmosfe­rze poprawności politycznej grupy mniejszościowe, w tym religijne, dopatrują się w decyzjach rad

RZĄD FEDERALNY

Przez większą część stulecia rząd federalny był zachwycony, mogąc sprawy pro­gramowe pozostawić władzom stanowym i lokalnym. Jednak na początku lat sześć­dziesiątych sytuacja zmieniła się, a decyzje rządu federalnego, jakie mają być mate­riały programowe i jak

W TRAKCIE DYSKUSJI

W trakcie dyskusji, co powinien robić rząd federalny w sprawach programów szkolnych, zgłoszono myśl, by podjął pięć zadań. I tak rząd federalny mógłby:określać węzłowe zadania oświatowe, z których wiele dotyczy programu – na przykład powrót

AGENDY STANOWE

Stany umacniająswój wpływ na kształtowanie polityki oświatowej, w dużej mie­rze kosztem uprawnień okręgów szkolnych. W wielu stanach stanowe rady oświato­we opracowują rekomendacje i przewodniki w sprawie doboru i układu treści progra­mu, uzasadniając to tym, że

STANOWE RADY SZKOLNE

Pu­blikując liczne raporty o reformie oświaty, agendy stanowe zainicjowały ruch sprawdzania minimalnych osiągnięć szkolnych oraz testową kontrolę utrzymywa­nia przez szkoły określonych standardów intelektualnych w doborze treści i naucza­niu jej.Stanowe rady szkolne coraz aktywniej uczestniczą w

ORGANIZACJE REGIONALNE

W celu sformalizowania udziału stanów w pracach programowych powołano dwie regionalne instytucje: regionalne laboratoria pedagogiczne i ośrodki ba­dawczo-rozwojowe. Laboratoria wpływają na programy w konkretnych szkołach w ten sposób, że przygotowują wytyczne i instrukcje, jak opracowywać