KIEDY TRZEBA

Powinni, kiedy trzeba, siać się doradcami metodycznymi i umieć ocenić przebieg i wyniki procesu dydaktycz­nego. Ich obowiązki składają się z następujących dziesięciu zadań: 1) ustalenie za­dań i celów; 2) określenie potrzeb i problemów; 3) stworzenie podstawy pojęciowej dla kreowania programu; 4) opracowanie planu i metod pozyskania ludzi do kolek­tywnej pracy; 5) scalanie pracy różnych ludzi i staranie, by zająć się wszystkimi ważnymi kwestiami; 6) włączenie różnych osób do prac programowych; 7) komuni­kowanie się z ludźmi i instytucjami (w szkole i poza szkołą); 8) podnoszenie kwali­fikacji ludzi włączonych do prac programowych; 9) zaplanowanie wdrożenia pro­gramu; 10) ocena realizacji i wyników programu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!