RÓŻNE PODEJŚCIA DO OCENIANIA

Ocenianie to czynność niezależna od treści. Te same procedury można wyko­rzystywać do oceny efektywności programu każdego przedmiotu. Zasadnic zo pro­ces oceniania zawiera w sobie zbieranie i łączenie danych według celów 1 ab skal, dzięki czemu możliwe jest wnioskowanie wartościujące. Oceniając wartość progra­mu, trzeba w końcu zapytać, czy rezultaty oczekiwane i osiągnięte warte są spodziewanych lub poniesionych nakładów na realizację.To, jak podchodzi się do danych, zależy od poglądów filozoficznych i psycholo­gicznych. Jeśli ktoś jest behawiorystą albo uznaje preskryptywne podejście do oce­niania, to będzie się starał odczytać specyficzne właściwości programu i oddzielnie nauczania. Będzie dążył do jasnego sformułowania celów, co pozwoli mu opraco­wać lub wykorzystać procedury uzyskiwania precyzyjnych wskaźników osićignięcia przez uczniów zamierzonych efektów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)